Over  twee weken hebben de eindexamenleerlingen havo-5 het schoolexamen gesprek voeren ERK B1.  We hebben regelmatig spreekvaardigheid geoefend met behulp van taaltaken en daarbij ook opnames gemaakt met de flipcamera geheel in overeenstemming met ons project spreekvaardigheid en het gebruik van de flip. Ik weet uit ervaring, dat het voor leerlingen hoe dan ook moeilijk is om een begin te maken met een onderwerp en te voorkomen, dat je door de bomen het bos niet meer ziet ofwel in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Leerlingen willen bij de voorbereiding nogal eens uitweiden over een onderwerp en verliezen de rode draad uit het oog. Dankzij Marijke Katee heb ik een mooi overzicht van mindmaptools. De leerlingen kregen als opdracht om een afbeelding te zoeken bij het thema voor hun mondeling en daarbij een mindmap met woorden aan te leggen.  Op het Mondriaan College hebben we laptopkarren en een draadloos netwerk en dat is ideaal. Omdat ze de mindmap in de elo moesten inleveren was de mindmap digitaal beschikbaar voor iedereen en met de laptops voor iedereen in te zien tijdens de les. Met het mobieltje was het ook mogelijk geweest, maar de laptop heeft het voordeel van een groter scherm.

In de les werden de vervolgstappen gezet. De klas werd in groepen verdeeld en binnen elk groepje moesten er  vragen gesteld worden over de woorden in één van de  mindmaps het zogenaamde doorvragen. De maker van de mindmap moest in het Duits antwoorden. Op deze manier zijn alle mindmaps aan bod gekomen en heeft de betreffende leerling hulp gekregen bij de voorbereiding van het mondeling. De leerlingen ervaren door op deze manier te werken met name waar de hiaten in hun woordenschat zit.  De volgende stap is, dat de leerling de  mindmap gaat uitbreiden met behulp van de gestelde vragen.

Herman van Schie heeft op zijn weblog heel mooi het gebruik van de mindmaptool Popplet beschreven.

collage

ERK-   niveau B1

Onderwerp Het onderwerp   is vertrouwd, valt binnen de persoonlijke belangstelling of heeft betrekking   op het dagelijks leven, eigen werk of opleiding.
Woordenschat & -gebruik De woordenschat   is toereikend om over alledaagse onderwerpen, zoals familie, hobby’s, werk,   reizen en actuele gebeurtenissen te spreken, eventueel door middel van   omschrijvingen.
Grammaticale correctheid Redelijk accuraat   gebruik van frequente routines en patronen die horen bij voorspelbare   situaties.
Interactie Kan een   eenvoudig facetoface- gesprek over bekende onderwerpen waarvoor persoonlijke   interesse bestaat beginnen, voeren en afsluiten. Kan gedeeltelijk herhalen   wat iemand gezegd heeft om tebevestigen dat   men elkaarbegrepen heeft.
Vloeiendheid Is goed te   volgen, alhoewel pauzes voor grammaticale en lexicale planning en herstel van fouten, vooral   in langere stukken vrij geproduceerde   tekst, veel voorkomen.
Coherentie Series van   kortere, eenvoudige   afzonderlijke elementen zijn   verbonden tot een   samenhangende lineaire reeks   van punten.
Uitspraak De uitspraak is   duidelijk verstaanbaar, alhoewel gekleurd door  een accent en af en toe   een verkeerd uitgesproken   woord.